Công đoàn Yên Bái - 74 năm xây dựng và phát triển


Ngày xuất bản: 20/07/2021 5:51:00 CH
Lượt đọc: 494

Nguyễn Chương Phát, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 Gắn liền với lịch sử cách mạng tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, dù ở bất cứ mặt trận nào, hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc, không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Bảy mươi tư năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Yên Bái luôn đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng hành cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu về Chương trình phúc lợi để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Đội ngũ công nhân ở Yên Bái đã hình thành từ những năm đầu của thế kỷ XX, gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Từ khi hình thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự tác động, ảnh hưởng to lớn của phong trào công nhân cả nước, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia đấu tranh giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến ngay từ những ngày đầu của Cách mạng tháng Tám lịch sử.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức Công đoàn đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt, có những đóng góp quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trường kỳ, góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược cuối cùng bằng chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ giai đoạn đất nước thống nhất đất nước đến nay với 2 lần tách, nhập tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái luôn bám sát vào sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động.

Hiện nay, công đoàn tỉnh Yên Bái đã phát triển toàn diện về mọi mặt, đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; đó là sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ CNVCLĐ, của đội ngũ cán bộ công đoàn và các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Công đoàn tỉnh Yên Bái đã trải qua 19 lần Đại hội, đề ra các nghị quyết quan trọng trong việc tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Từ khi mới chỉ có 5-6 tổ chức công đoàn cơ sở và vài trăm đoàn viên; đến nay có 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm: 02 công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, 9 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 3 CĐCS trực thuộc, với 1.008 CĐCS và gần 40.074  đoàn viên. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên. Nhiều công nhân đã có khả năng tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến và thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Chất lượng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn được nâng lên rõ rệt, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tập trung vào các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các công đoàn còn yếu kém. Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm hàng đầu, trong đó trú trọng đến các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Nửa nhiệm kỳ Đại hội XIX các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 94 CĐCS, kết nạp mới 6.226 đoàn viên, đạt 77% chỉ tiêu Đại hội công đoàn lần thứ XIX đề ra. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội  các cấp; các ban, sở, ngành đối với công tác phát triển công đoàn cơ sở, mới đây, ngày 25/6/2021 LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới”.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Nghị quyết 08 về nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp loại các ban nghiệp vụ thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thống nhất hệ thống hồ sơ, sổ công đoàn để quản lý. Đội ngũ cán bộ công đoàn được tăng cường bồi dưỡng, luân chuyển, tổ chức Cuộc thi cán bộ công đoàn chuyên trách giỏi.

Cùng với việc kết nạp đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn là nhiệm vụ then chốt đảm bảo điều kiện cho việc chăm lo quyền lợi, đời sống của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn hoạt động. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để làm tốt công tác tài chính công đoàn, như: Tham mưu với UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/10/2018 về trích nộp kinh phí công đoàn; phối hợp với Kho bạc nhà nước, Cục thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh tăng cường thu kinh phí công đoàn; thực hiện phân cấp tài chính công đoàn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm nghiệp vụ tài chính công đoàn.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện ngày càng hiệu quả. Các chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động như lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động... được đảm bảo. Việc tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động được chú trọng. Công tác từ thiện xã hội được đông đảo đoàn viên, lao động hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần tương thân, tương ái; công tác tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do Trung ương, do tỉnh phát động đều đạt kết quả cao. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Trong nửa nhiệm kỳ 2018 -2023 đã có 1.608 lượt đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi với số tiền 933 triệu đồng; 67 nhà "Mái ấm công đoàn" được hỗ trợ xây dựng mới, với số tiền 1 tỷ 970 triệu đồng; 197 nữ công nhân lao động nghèo, khó khăn được vay vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, với số tiền 3 tỷ 760 triệu đồng.

Đ/c Ngô Hồng Hạnh Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được đẩy mạnh thực hiện, trọng tâm là các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, lao động; công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức nền nếp đã đạt được kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Công tác nữ công được thực hiện tốt đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nữ CNVCLĐ trong tỉnh; tiêu biểu với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020 đã có 02 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; Liên đoàn Lao động  tặng 02 cờ thi đua, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020.

Các đồng chí Thương trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐgiai đoạn 2010-2020

Đổi mới công tác kiểm tra công đoàn, vừa kiểm tra thực hiện Điều lệ công đoàn, kiểm tra chuyên đề, cùng với tự kiểm tra đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Luật, Điều Lệ, Nghị quyết và các quy định của Tổng Liên đoàn của các cấp công đoàn; coi trọng kiểm tra đồng cấp; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn, thúc đẩy tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động được đẩy mạnh thực hiện. Các hoạt động Tháng công nhân, Tết sum vầy, phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ được tổ chức sâu rộng, nền nếp với nhiều nội dung thiết thực gắn với quyền lợi của đoàn viên, lao động. Phương thức tuyên truyền được đổi mới, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên được kiện toàn và phát huy. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái xây dựng Phòng Truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Đây là công trình có ý nghĩa sâu sắc, là nơi ghi lại những dấu mốc lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Yên Bái trong chặng đường 74 năm qua; là nơi tái hiện, lưu giữ tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá của các thế hệ cán bộ Công đoàn trong lịch sử và hiện tại; tuyên truyền giáo dục sâu sắc về truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ công đoàn của đội ngũ công nhân, viên chức lao động.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã làm tốt việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước, như: tham gia góp ý vào dự thảo Hiến pháp, dự thảo Luật trình Quốc hội; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ Ban nhân dân xem xét; Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tích cực thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, kếp nạp vào Đảng, trong nửa nhiệm kỳ XIX đã giới thiệu 3.064 đoàn viên công đoàn ưu tú học các lớp tìm hiểu về Đảng và đã có 2.243 người được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

74 năm qua, gắn liền với lịch sử cách mạng tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, tổ chức Công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từng bước khẳng định dù ở bất cứ mặt trận nào, hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn cũng luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của LĐLĐ tỉnh, CNVCLĐ đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh qua từng giai đoạn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên và người lao động. Kết quả này được khẳng định qua các hoạt động, phong trào của các cấp công đoàn trong thời gian qua, rõ nét nhất là công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động không may bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh … nhất là từ đầu năm 2020 đến nay dịch bệnh Covid - 19 đã làm hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn; song với sự vào cuộc sát sao của các cấp công đoàn đã kịp thời phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Ghi nhận những đóng góp của tổ chức Công đoàn Yên Bái, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 02 Huân chương Lao động hạng hai; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn cần ra sức thi đua, lập nhiều thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tổ chức Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, lấy quyền lợi của đoàn viên công đoàn là trung tâm của mọi hoạt động, xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập, đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh.  

N.C.P

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter