Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 25/03/2019 2:52:00 CH
Lượt xem: 8422

Xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn với những nội dung cụ thể, phù hợp và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ những bài học về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh.

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai học tập chuyên đề năm 2019

Từ năm 2016 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã ban hành 04 Kế hoạch, Hướng dẫn về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động”, trong đó, xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết theo chuyên đề của từng năm. Đồng thời, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống với những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị: Đã có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 30/3/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng và thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lồng ghép các nội dung chuyên đề vào dịp tổ chức các sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn như: Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Yên Bái, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6) và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9); thông qua các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, “Tháng công nhân”, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái; chương trình "Phúc lợi đoàn viên"; qua sinh hoạt công đoàn, qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ … do công đoàn tổ chức để lồng ghép triển khai, tuyên truyền nội dung chuyên đề tới đoàn viên và người lao động; năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong các cấp công đoàn; gắn với Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mịnh; đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức hướng dẫn cho các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác; ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu hàng năm. Hướng dẫn các cấp công đoàn bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình, kế hoạch hàng năm; xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng cơ sở trong giai đoạn hiện nay”. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã ban hành và triển khai có hiệu quả Quyết định số 158/QĐ/LĐLĐ về quy định cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia sinh hoạt và hoạt động tại các loại hình công đoàn cơ sở, với mục đích “Lắng nghe cơ sở, giúp cơ sở và học cơ sở”. Sau 3 năm thực hiện Quyết định 158/QĐ/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động; hiểu được những khó khăn, thuận lợi từ cơ sở để có những tham mưu trúng, đúng thời điểm, phù hợp với cơ sở. Đồng thời, triển khai phong trào CĐCS Ba có, ba không": Ba có là làm việc có kế hoạch, có tổ chức phong trào thi đua, có tổ chức đánh giá xếp loại hàng năm. Ba không là: không có NLĐ không được chăm lo bảo vệ; không có NLĐ vi phạm pháp luật; không mất đoàn kết nội bộ. Mô hình sáng tạo "Ba có, ba không" của tổ chức Công đoàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả 100% cán bộ, công chức, viên chức tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và đăng ký những việc làm theo cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, thực hiện cải cách hành chính và sửa đổi lề lối làm việc đã được quan tâm hơn và có những chuyển biến nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Đặc biệt, là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ công chức ở nhiều cơ quan, đơn vị đã được nâng cao hơn. Chất lượng kế hoạch của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ đã bám sát vào chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và hướng dẫn của Chi bộ, ngắn gọn, dễ nhớ, sát với chức năng nhiệm vụ của cơ quan và của từng cá nhân. Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Căn cứ vào nội dung hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thị xã đã hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu nội dung chuyên đề đến CNVCLĐ thông qua các hình thức như: Lồng ghép tại các Hội nghị, sinh hoạt công đoàn; sao gửi tài liệu, băng zôn, khẩu hiệu; tổ chức tuyên truyền gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, của tổ chức Công đoàn; tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ sinh hoạt về nội dung các chuyên đề bằng những hình thức phong phú…Từ đó, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người trong CNVCLĐ”.

Ba năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được trên 1.000 buổi tuyên truyền, vận động, học tập chuyên đề với trên 30.000 lượt CNVCLĐ tham gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, học tập các chuyên đề, viết thu hoạch, đăng ký việc làm theo của cá nhân và thực hiện các nội dung học tập đã tạo được những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của CNVCLĐ về giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, CNVCLĐ đã xác định đúng đắn ý nghĩa, mục đích, vai trò của việc học tập và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn viên, CNVCLĐ cảm phục nếp sống, phẩm giá đạo đức của Bác, từ đó, củng cố niềm tin và nâng cao lối sống trong sáng, giản dị, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội đồng nghiệm thu đề cương sáng kiến khoa học của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ ngành Y tế

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực”; phong trào “CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”; “Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…Có thể nói các phong trào thi đua được phát động lồng ghép với việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CNVCLĐ. Hàng năm, 100% LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua; trên 95% CĐCS trong tỉnh tổ chức đăng ký thi đua, với những nội dung và chỉ tiêu cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương. Các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tổ chức triển khai đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cách mạng của CNVCLĐ và trở thành  động lực quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí Bùi Minh Thúy, Công đoàn ngành Y tế cho biết: “Từ những bài học về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó, nêu cao vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ; nêu cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật trong công tác, học tập”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều cán bộ, đảng viên đã thực sự xây dựng được phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, chất lượng. Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những việc làm thiết thực: Giữ gìn kỷ cương làm việc, tiết kiệm thời gian, giải quyết công việc hiệu quả, có trách nhiệm; tiết kiệm chi phí hành chính, tiếp khách, mua sắm tài sản công, tiết kiệm điện, nước, xăng xe của cơ quan cũng như tại gia đình; đấu tranh chống lãng phí, tham ô, quan liêu và mọi biểu hiện sai trái và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”. Anh Vũ Ngọc San, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết: “CĐCS luôn phát động, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW 4 khóa XI; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đoàn viên, công nhân lao động đã có ý thức xây dựng doanh nghiệp văn hoá”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong năm 2019 và những năm tiếp theo, LĐLĐ tỉnh đã đề ra các giải pháp, cụ thể, đồng chí Nguyễn Chương Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của ngành, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của CNVCLĐ. Tiếp tục lãnh đạo triển khai kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện nhân rộng những cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động. Tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

Bài, ảnh: Thanh Xuân

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter