Trần Quốc Toản                                                                Đỗ Thị Quỳnh Giang

   Trưởng Ban                                                                      Phó Trưởng ban  

 

Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động:

1. Chức năng: Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế- xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động; hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

a. Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.

b. Tham mưu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.

c. Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

d. Chủ trì và phối hợp thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước và công đoàn; tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn.

đ. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp Luật Lao động, Luật công đoàn và các văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật công đoàn. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; hội đồng hòa giải cơ sở; những biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.

e. Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; hoạt động tay nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm, hoạt động xã hội từ thiện.

g. Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn, trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter