Công đoàn Yên Bái: Những chặng đường xây dựng và phát triển

 

Đội ngũ công nhân ở Yên Bái đã hình thành từ những năm đầu của thế kỷ XX, gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Từ khi hình thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự tác động, ảnh hưởng to lớn của phong trào công nhân cả nước, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia đấu tranh giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến ngay từ những ngày đầu của Cách mạng tháng Tám lịch sử.

Ngày 30/6/1945 Đảng bộ tỉnh thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã bắt tay ngay vào việc gây dựng cơ sở, phát triển đảng viên, xây dựng lực lượng võ trang cùng cả nước dành chính quyền về tay nhân dân ngày 22/8/1945 ở Yên Bái.

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Yên Bái ra đời là tất yếu của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức Công đoàn đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt, có những đóng góp quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trường kỳ, góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược cuối cùng bằng chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Được sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn tỉnh giai đoạn này đã phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên công nhân lao động, khắc phục khó khăn, sản xuất nhiều vũ khí đạn dược và hàng hóa phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giành được nhiều thắng lợi. Tổ chức Công đoàn sinh ra non trẻ nhưng được trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của dân tộc nên có sự chuyển biến cách mạng cao hơn, cả trong nhận thức và hành động.

Năm 1976 - 1991, Yên Bái - Lào Cai trong mái nhà chung Hoàng Liên Sơn, Liên Đoàn Lao động tỉnh Hoàng Liên Sơn kiện toàn mới chưa ổn định, chiến tranh biên giới nổ ra trong khi chưa hàn gắn được vết thương chiến tranh do đế quốc Mỹ để lại, khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng, đời sống của nhân dân, trong đó có công nhân, viên chức, lao động tạm thời gặp khó khăn. Và đây cũng là thời kỳ chưa thực hiện được chương trình 3 mục tiêu kinh tế lớn của Đảng. Phát triển nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Năm 1993 là giai đoạn kiện toàn ổn định sau tái lập tỉnh, cũng là giai đoạn đẩy mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của công nhân lao động.

Năm 1998, Liên đoàn Lao động với mục tiêu vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì việc làm, đời sống dân chủ và công bằng xã hội. Công đoàn các cấp hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên công nhân người lao động làm đối tượng vận động, chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ năm 2003, 2006 đến năm 2013.

Từ giai đoạn đất nước thống nhất đất nước đến nay với 2 lần tách, nhập tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái luôn bám sát vào sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động.

Hiện nay, công đoàn tỉnh Yên Bái đã phát triển toàn diện về mọi mặt, đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; đó là sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ CNVCLĐ, của đội ngũ cán bộ công đoàn và các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Công đoàn tỉnh Yên Bái đã trải qua 19 lần Đại hội, đề ra các nghị quyết quan trọng trong việc tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Từ khi mới chỉ có 5-6 tổ chức công đoàn cơ sở và vài trăm đoàn viên; đến nay có 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm: 02 công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, 9 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 3 CĐCS trực thuộc, với 1.008 CĐCS và gần 40.074 đoàn viên. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên. Nhiều công nhân đã có khả năng tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến và thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Chất lượng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc kết nạp đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn là nhiệm vụ then chốt đảm bảo điều kiện cho việc chăm lo quyền lợi, đời sống của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn hoạt động.  

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện ngày càng hiệu quả. Các chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động như lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động... được đảm bảo. Việc tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động được chú trọng. Công tác từ thiện xã hội được đông đảo đoàn viên, lao động hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần tương thân, tương ái; công tác tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do Trung ương, do tỉnh phát động đều đạt kết quả cao. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm.  

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được đẩy mạnh thực hiện, trọng tâm là các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, lao động; công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức nền nếp đã đạt được kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác nữ công được thực hiện tốt đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nữ CNVCLĐ trong tỉnh; tiêu biểu với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.    

Đổi mới công tác kiểm tra công đoàn, vừa kiểm tra thực hiện Điều lệ công đoàn, kiểm tra chuyên đề, cùng với tự kiểm tra đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Luật, Điều Lệ, Nghị quyết và các quy định của Tổng Liên đoàn của các cấp công đoàn; coi trọng kiểm tra đồng cấp; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn, thúc đẩy tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động được đẩy mạnh thực hiện. Các hoạt động Tháng công nhân, Tết sum vầy, phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ được tổ chức sâu rộng, nền nếp với nhiều nội dung thiết thực gắn với quyền lợi của đoàn viên, lao động. Phương thức tuyên truyền được đổi mới, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên được kiện toàn và phát huy. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái xây dựng Phòng Truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Đây là công trình có ý nghĩa sâu sắc, là nơi ghi lại những dấu mốc lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Yên Bái trong chặng đường 74 năm qua; là nơi tái hiện, lưu giữ tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá của các thế hệ cán bộ Công đoàn trong lịch sử và hiện tại; tuyên truyền giáo dục sâu sắc về truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ công đoàn của đội ngũ công nhân, viên chức lao động.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã làm tốt việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước, như: tham gia góp ý vào dự thảo Hiến pháp, dự thảo Luật trình Quốc hội; tích cực thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, kếp nạp vào Đảng. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Những năm qua, tổ chức Công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từng bước khẳng định dù ở bất cứ mặt trận nào, hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn cũng luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của LĐLĐ tỉnh, CNVCLĐ đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh qua từng giai đoạn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên và người lao động. Kết quả này được khẳng định qua các hoạt động, phong trào của các cấp công đoàn trong thời gian qua, rõ nét nhất là công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động không may bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh …  

Ghi nhận những đóng góp của tổ chức Công đoàn Yên Bái, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 02 Huân chương Lao động hạng hai; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.  

Gắn liền với lịch sử cách mạng tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, dù ở bất cứ mặt trận nào, hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc, không xa dời mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Yên Bái luôn đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng hành cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

BBT

 

 

 

 

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter