Dương Tiến Dũng                                                                      Hoàng Thị Hồng Minh

      Chánh Văn phòng                                                                     Phó Chánh Văn phòng

 

Văn phòng:

1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ lãnh đạo. Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật, tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

a. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác; là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Thường vụ. Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán và tổng hợp dự toán, quyết toán định kỳ theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

b. Quản lý văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành; tiếp nhận, phát hành lưu trữ công văn, tài liệu.

c. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ; theo dõi đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

d. Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị liên quan nghiên cứu tổng hợp tình hình công nhân viên chức lao động; đề xuất một số chủ trương công tác đối với công nhân viên chức lao động và Công đoàn; chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban nghiệp vụ tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ giao.

đ. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận… của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; phối hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác hàng năm, các kết luận của Thường trực; phối hợp với các bannghiệp vụ giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

e. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các Ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan; giúp thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị cán bộ, công chức cơ quan hàng năm.Tham mưu, đề xuất và triển khai các hoạt động đối ngoại (nếu có).

f. Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

g. Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn.

h. Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter