Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới


Ngày xuất bản: 09/09/2021 10:57:00 SA
Lượt đọc: 277

CTTĐT - Ngày 25/6, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái thăm các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo các doanh nghiệp, vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn được nâng lên, các phong trào công nhân trong doanh nghiệp có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đáp ứng với yêu cầu và còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động, thu hút, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp; vẫn còn nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa thành lập được tổ chức công đoàn; nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Nhiều công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp hoạt động mờ nhạt, hiệu quả không cao, chưa phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn; chưa thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ban, sở, ngành đối với công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các ban, sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động công đoàn và công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ và của tỉnh về hoạt động công đoàn và công tác phát triển công đoàn, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức công đoàn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động của tổ chức công đoàn, công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp với phương châm hành động và mục tiêu hướng tới là: “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”; coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động.

Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững, từng bước nâng cao vai trò, vị thế tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc củng cố, xây dựng và phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, công nhân lao động. Nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm, xây dựng các thiết chế công đoàn trong doanh nghiệp; quan tâm bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, nhà ở xã hội... tại các khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, định kỳ kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết tranh chấp lao động, an toàn, vệ sinh lao động...

Phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phát triển công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Tăng cường phối hợp, kịp thời nắm bắt tình hình, số lượng công nhân trong doanh nghiệp để có phương án tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, tăng cường phối hợp với tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, thực hiện nội quy lao động cho công nhân lao động; đồng thời, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Triển khai hiệu quả các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, người lao động theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và từng loại hình doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền dể thu hút, phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn.

Tích cực tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước ủng hộ, tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng và tổ chức công đoàn cơ sở, phấn đấu: Mỗi năm thành lập từ 25 công đoàn cơ sở trở lên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 330 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trở lên; mỗi năm kết nạp trên 1.200 đoàn viên mới. Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 20.500 đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; mỗi năm có ít nhất 30% công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng giới thiệu được tối thiểu 01 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Tổ chức thực hiện

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung Nghị định số 98/2014/NĐ- CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Nghiên cứu bổ sung tiêu chí để xét khen thưởng, tặng các danh hiệu thi đua cho các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả. Chỉ đạo Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Hội nữ doanh nhân... phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn đạt hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng nội dung, kết quả thực hiện Chỉ thị; tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị.

Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiến Lập 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter