Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 23/12/2014 5:55:44 CH
Lượt xem: 2734

Hơn 4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn nắm vững, quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ. Kết hợp tổ chức học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ hai, tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đến các cấp Công đoàn, trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thứ ba, các cấp Công đoàn chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để tổ chức cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ được tham gia nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với nội dung các chuyên đề, các cấp Công đoàn cần nghiên cứu, xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập tấm gương của Bác trên hệ thống truyền thông, báo chí của địa phương và của tổ chức Công đoàn.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức trong các cơ quan Công đoàn cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thứ năm, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tích cực tham gia giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong CNVCLĐ; quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống của người lao động.

Thứ sáu, định kỳ kiểm tra, sơ tổng kết hàng năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện nhân rộng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại địa phương, đơn vị mình. Định kỳ hàng năm, tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, công chức trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng vị trí công tác; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu trong cán bộ, công chức.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác (19/5) hàng năm, các cấp Công đoàn tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, CNVCLĐ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Hit Counter